0
0

Regulamin

REGULAMIN INTERNETOWEGO SKLEPU EBOOKOWEGO

§1

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego (dalej jako „Sklep”), znajdującego się pod adresem www.redlipstickmonster.pl, w tym w szczególności sposób zawierania umów kupna-sprzedaży.
 2. Sklep prowadzi działalność gospodarczą w zakresie udostępniania oraz sprzedaży przez internet ebooków, to jest elektronicznych egzemplarzy książek na nośniku w postaci pliku komputerowego udostępnianego Kupującemu przez Sprzedawcę, zwanych dalej: „eBookami”. Przez eBooki rozumie się wydania elektroniczne, e-wydania, książki cyfrowe, publikacje elektroniczne, zawierające lub mogące zawierać elementy dodatkowe poza tekstami, w postaci np. plików MP3 (np. szkolenia), grafiki,  jak i elementy interaktywne (np. hiperłącza).
 3. Właścicielami Sklepu są: Ewa Grzelakowska-Kostoglu, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą RLM EWA GRZELAKOWSKA-KOSTOGLU, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Warszawie (02-502), przy ul. Łowickiej 21b/20, NIP: 5782993399, REGON: 022197439, oraz Wojciech Kostoglu, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WK WOJCIECH KOSTOGLU, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Warszawie (02-502), przy ul. Łowickiej 21b/20, NIP: 8992620507, REGON: 382427998, działający w ramach spółki cywilnej pod nazwą RLM Ewa Grzelakowska-Kostoglu, Wojciech Kostoglu spółka cywilna, NIP: 5213854970, REGON: 382-415-831 („Sprzedawca”)
 4. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się przez pocztę elektroniczną, pod adresem: help@rlm.pl, w godzinach od 10.00 do 16.00 w dni powszednie, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo od pracy.
 5. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, minimalnych Wymagań Technicznych, tj. posiadania przez niego Systemu Operacyjnego: System MS Windows 7 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 10 lub wyżej, najnowsze wersje systemów mobilnych: Android, iOS, Windows Phone, jak też przeglądarki internetowej w aktualnej najnowszej wersji z włączoną obsługą ciasteczek oraz Java Script.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

§2

Korzystanie ze Sklepu

 1. Zakupu płatnego eBooka za pośrednictwem Sklepu może dokonać tylko taki Kupujący, który złożył stosowne zamówienie, co jest równoznaczne z założeniem przez niego konta. Bezpłatne eBooki mogą zostać pobrane bez złożenia zamówienia i założenia konta. Kupujący składając zamówienie za oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości.
 2. W przypadku dokonania zakupu, imię, nazwisko oraz adres e-mail Kupującego zostają zachowane (oraz numer NIP, firma oraz adres w przypadku osób prawnych lub Kupujących chcących otrzymać fakturę) i uzyskuje on status „Stałego Klienta”. Kolejne logowanie Kupującego następuje poprzez podanie hasła wygenerowanego przy zakładaniu konta, wysłanego na podany przez Kupującego adres mailowy. Kupujący jest uprawniony do zmiany hasła, korzystając z funkcjonalności znajdujących się na stronie Sklepu. Zasady te mogą ulec zmianie w każdym czasie i zależą od swobodnego uznania sprzedawcy, zmiana ich nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna („Kupujący”).
 4. Zakazanym jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.
 5. Kupujący ma obowiązek podać prawdziwe dane osobowe. Sprzedawca nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych Kupującego. W przypadku wpisania błędnych danych Sklep ma prawo wstrzymać wykonanie złożonego zamówienia.

§3

Autorskie prawa majątkowe

 1. Autorskie prawa majątkowe do eBooków przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – ich autorom. Kupujący poprzez nabycie eBooka nie nabywa jakichkolwiek autorskich praw majątkowych ani osobistych do niego. Kupujący może korzystać z eBooka wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować go w pamięci komputera lub wydrukować. Zakazane jest:
  – zwielokratnianie eBooka lub dokonywanie jego rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie; udostępnianie eBooka jakimkolwiek innym osobom w jakiejkolwiek formie;
  – ingerowanie w treść eBooka;
  – usuwanie zabezpieczenia i oznaczeń naniesionych na eBooka.
 2. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do eBooka, Sprzedawcy przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę od osoby, która dokonała takiego naruszenia kary umownej w wysokości 10.000 PLN należnej za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz eBooka, co nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

§4

Składanie zamówień

 1. Składanie zamówień następuje poprzez: (i) dodanie eBooka do koszyka, (ii) przejście do kasy, (iii) wypełnienie formularza zamówienia poprzez podanie wymaganych danych, (iv) wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia), (v) akceptacja treści Regulaminu, (vi) potwierdzenie woli zapłaty a następnie jej dokonanie.
 2. W przypadku poprawnego dokonania płatności, Kupujący jest przekierowywany z powrotem na stronę w domenie redlipstickmonster.pl z potwierdzeniem zamówienia, gdzie jest widoczny link do pobrania eBooka, cena, numer zamówienia. Sprzedawca dokonuje przyjęcia zamówienia poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia. E-mail ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy kupna-sprzedaży eBooka.
 3. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie do momentu jego złożenia.
 4. eBook zostanie przesłany Klientowi maksymalnie w przeciągu 24h od zaksięgowania wpłaty.
 5. Realizacja Zamówienia polega na wysłaniu do Kupującego eBooka.
 6. Kupujący ma 7 dni na pobranie eBooka z linku przesłanego wraz z potwierdzeniem zamówienia lub poprzez kliknięcie w link dostępny w panelu użytkownika. Kupujący może pobrać plik maksymalnie trzy razy.
 7. Podstawą do ustalenia, czy eBook został prawidłowo pobrany, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Sklepu, że transmisja pliku została zrealizowana pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez link. Pobranie eBooka jest również możliwe poprzez pobranie stosownego pliku z eBookiem znajdującego się w dziale „Pliki do pobrania” w sekcji „Moje konto”.
 8. Kupujący nie ma prawa udostępniać linku innym osobom. W przypadku naruszenia tego obowiązku Kupujący zapłaci sprzedawcy karę umowną, o jakiej mowa w §3 ust. 3 powyżej.
 9. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT obowiązany zgłosić ów fakt najpóźniej w momencie składania zamówienia, wraz z wszystkim danymi umożliwiającymi jej wystawienie. Wystawienie faktury nastąpi w formie elektronicznej, która będzie przesłana na adres mailowy Kupującego.
 10. W przypadku darmowego eBooka, jego pobranie następować będzie poprzez kliknięcie w odpowiedni link, znajdujący się na stronie darmowego produktu (względnie również w innych miejscach na stronie) a następnie jego pobranie.

§5

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania przedmiotowego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przy zakupie eBooka.
 3. Powyższe prawo do odstąpienia nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie eBooka (treści cyfrowych) przed upływem okresu do odstąpienia przez niego od umowy o dostarczenie treści cyfrowej. W przypadku wyrażenia przez Kupującego będącego konsumentem, w toku składania zamówienia zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Kupującego do odstąpienia od umowy, Kupującemu, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13)
 4. ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

§6

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć eBooka wolnego od wad. W przypadku otrzymania przez Kupującego eBooka dotkniętego wadami, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Nie uważa się w szczególności za wadę eBooka sytuacji, gdy Kupujący nie może odczytać pliku z eBookiem ze względu na niespełnienie przez niego wymagań, technicznych, o jakich mowa w niniejszym Regulaminie.
 3. Kupujący może zgłosić reklamację z wykorzystaniem następującego kanału komunikacji: mailowo, na adres: help@rlm.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail i login Kupującego, jaki został wygenerowany przy składaniu zamówienia, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Kupującego związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Kupującego.
 5. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.
 6. Kupujący będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, to jest w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter, pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności  angażowania wymiaru sprawiedliwości. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http:// ec.europa.eu/consumers/odr/.

§7

Ochrona danych osobowych – RODO

 1. Administratorem danych Kupujących jest Sprzedawca. Sprzedawca wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem: help@rlm.pl.
 2. Sprzedawca udostępniając Kupującemu możliwość rejestracji przetwarza dane w celu świadczenia usług, na podstawie akceptacji Regulaminu, który stanowi swoistą umowę (Umowę o Świadczenie Usług), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe Kupujących: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, parametry zamówienia, adres IP,  numer NIP oraz nazwa i adres firmy, dane o numerze konta bankowego Kupującego lub numerze karty kredytowej.
 3. Adres korespondencyjny Kupującego może być wykorzystany na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów lub usług Sprzedawcy, co nie wymaga zgody (na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania newslettera.
 5. Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne.
 6. Sprzedawca na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Sprzedawca podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe   na zlecenie Sprzedawcy.
 7. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń lub ochrony przed nimi a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy prawa. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
 8. Dane osobowe przetwarzane są także w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, którym jest: (i) monitorowanie aktywności w Sklepie, (ii) prowadzenie działań marketingowych, (ii) zapewnienie usług płatniczych, (iii) windykacja należności, (iv) zapewnienie należytego przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości, (v) zapobieganie naruszeń praw autorskich, (vi) zapewnienie bezpieczeństwa dokonywania transakcji, w tym zapobieganie popełnianiu przestępstw, (vii) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, (viii) organizacja konkursów, akcji promocyjnych, budowanie programów lojalnościowych i partnerskich.
 9. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  – prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych; prawo uzyskania kopii danych;
  – prawo do sprostowania; prawo do usunięcia danych;
  – prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych;
  – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
  – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach związanych z badaniem satysfakcji;
  – prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych;
  – prawo wycofania zgody; prawo do skargi
 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Dane nie są przekazywane poza obszar EOG.

§8

Newsletter

 1. Kupujący ma możliwość zamówienia newslettera, będącego gazetką elektroniczną, w której zamieszczane będą m.in. informacje dotyczące dostępnych w Sklepie ofert, produktów Sprzedającego, organizowanych konkursach, promocjach, etc., jak też mogącą zawierać informacje handlowe Sprzedającego.
 2. Zamówienie newslettera może nastąpić w trakcie składania zamówienia.
 3. W ramach newslettera Sprzedający może przekazywać informacje handlowe drogą elektroniczną, na co Kupujący wyraża zgodę.
 4. Kupujący może zrezygnować z newslettera, jak również cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w każdej chwili. Rezygnacja z newslettera może nastąpić poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres: help@rlm.pl, lub też wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na jego otrzymywanie, bądź też poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym newsletterze.

§9

Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca ponosi względem Kupującego odpowiedzialność wyłącznie za zdarzenia wynikające z winy umyślnej lub też rażącego niedbalstwa Sprzedającego.
 2. Sprzedający nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z: (i) niedostosowania się Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedawca się posługuje, (ii) braku możliwości dostępu do Sklepu wynikającego z przyczyn od Sprzedającego niezależnych, w tym uniemożliwienia dostępu do Sklepu przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe, (iii) siły wyższej, (iv) awarii, (v) z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w tym w szczególności dostawców internetu, (vi) niezamierzonych błędów w oprogramowaniu Sklepu.

§10

Przepisy końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 września 2022 roku.
 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie
 3. Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 4. Jeśli Kupujący nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupującego korzystającego ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia.
 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy dla Sprzedających.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, która nabywa eBook w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384-3854  Kodeksu cywilnego.
 8. Do korzystania ze Sklepu mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), zaś do umów kupna-sprzedaży eBooków – przepisy prawa cywilnego o umowie sprzedaży.