Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych – RODO

1. Administratorem danych Kupujących jest Sprzedawca. Sprzedawca wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem: help@rlm.pl.

2. Sprzedawca udostępniając Kupującemu możliwość rejestracji przetwarza dane w celu świadczenia usług, na podstawie akceptacji Regulaminu, który stanowi swoistą umowę (Umowę o Świadczenie Usług), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe Kupujących: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, parametry zamówienia, adres IP, numer NIP oraz nazwa i adres firmy, dane o numerze konta bankowego Kupującego lub numerze karty kredytowej.

3. Adres korespondencyjny Kupującego może być wykorzystany na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów lub usług Sprzedawcy, co nie wymaga zgody (na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania newslettera.

5. Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne.

6. Sprzedawca na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Sprzedawca podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Sprzedawcy.

7. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń lub ochrony przed nimi a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy prawa. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

8. Dane osobowe przetwarzane są także w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, którym jest: (i) monitorowanie aktywności w Sklepie, (ii) prowadzenie działań marketingowych, (ii) zapewnienie usług płatniczych, (iii) windykacja należności, (iv) zapewnienie należytego przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości, (v) zapobieganie naruszeń praw autorskich, (vi) zapewnienie bezpieczeństwa dokonywania transakcji, w tym zapobieganie popełnianiu przestępstw, (vii) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, (viii) organizacja konkursów, akcji promocyjnych, budowanie programów lojalnościowych i partnerskich.

9. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
 2. prawo uzyskania kopii danych;
 3. prawo do sprostowania;
 4. prawo do usunięcia danych;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 6. prawo do przenoszenia danych;
 7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 8. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach związanych z badaniem satysfakcji;
 9. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych;
 10. prawo wycofania zgody;
 11. prawo do skargi

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Dane nie są przekazywane poza obszar EOG.